İngilizce Yeminli Tercüme

unnamed

İngilizce Yeminli Tercüman

İngilizce Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. İngilizce noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. İngilizce noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Bir diğer değişle yaptığı ingilizce tercümenin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üzerine alan ingilizce tercümanlara denir.


İngilizce Yeminli Tercüman Nasıl Olunur

İngilizce yeminli tercüme bir belgenin noterde yemin zaptı bulunan ingilizce yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile tercümesinin yapılması ve tercüme metnin ilgili tercüman tarafından kaşelenip imzalanması işlemidir. İngilizce tercümanın ve çevirmenin yeminli ingilizce tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da İngilizce yeminli tercüman olur. İngilizce tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. İngilizce yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.


İngilizce yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir

İngilizce yeminli belgeli tercümanın, tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır.İngilizce yemin belgesi sahibi olmayan ingilizce çevirmenin yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli ingilizce tercuman imza atabilir. İngilizce yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.


İngilizce Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır

Müşterilerin İngilizce belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli ingilizce tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları v.b. gibi).


Peki noterden ingilizce yemin zaptı nasıl alınır

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli ingilizce tercüman olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İngilizce yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik üniversitelerin ingilizce mütercim-tercümanlık veya ingilizce çeviribilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan bir tanesidir.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız yapmanız gereken şey ingilizce yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. Ardından bu noterde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve noter huzurunda yeminizi ederek notere ingilizce yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış oluyorsunuz. İngilizce yeminli tercüman olmayan bireylerin tercümesini yaptıkları metne imza atma yetkileri yoktur ve yaptıkları ingilizce tercümeler bir resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize dair kanısının nasıl oluştuğu, yeminin biçimi ve tutanak tarihi gibi bilgileri içermektedir ve bu yemin noterde bir tutanak ile belgelenerek muhafaza edilmektedir. Noterde ingilizce yemin zaptı bulunmayan tercümanlara tercüme yaptırılmaz. İngilizce yemin zaptını muhafaza eden noter tarafından tercüme hizmetinin karşılığı olan ücret gelir, tercümana ödenecek olan meblağ da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek unsurlardan biri şudur ki bir noterden alınan ingilizceyemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Yani birçok noterle çalışmak isterseniz birden fazla ingilizce tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.